Původně ilyrské sídlo prožilo pak římskou, byzantskou i franckou nadvládu. Poměrně dlouho, po sto let tu byli pány aquilejští patriarchové, ale nejdéle tu vládli Benátčané, 500 let. Pak město připadlo Rakousku, po první světové válce Itálii, po r. 1945 Chorvatsku ( v rámci Jugoslávie). Vystěhováním italského obyvatelstva se město téměř vylidnilo. Záchranou bylo znovuosídlení chorvatskými výtvarnými umělci a spisovateli.

Rovinj je charakteristickým příkladem městského sídla středozemního typu - stupňovitě rozložené na kopci s dominantou kostela na nejvyšším bodě. V Rovinji je to kostel sv. Eufemie (Sveta Fuma či Eufemija) z 18. stol. V kostele je cenný inventář, mimo jiné vzácný pozdně antický sarkofág sv. Eufemie ze 6. stol. Zvonice mimo chrám je dnes přístupná, krásný rozhled. Město bylo původně obehnáno dvěma pásy hradeb, z nich se dochovalo jen málo.

Na náměstí u přístavu je Balbiho oblouk (Balbijev luk) na místě někdejší městské brány, barokní radnice (vijećnica) a hodinová věž (toranj za sat), vše ze 17. stol.

Mimo hradby, na náměstí Na Lokvi (Trg Na lokvi)je nejstarší památka města, osmiboká románská kaple sv. Trojice (Sveto Trojstvo) ze 13. stol.

KOSTEL SV. EUFEMIE

Sv. Eufemije, další ze světic uctívaných na jadranském pobřeží, je patronkou Rovinje, kde je jí zasvěcen kostel tvořící dominantu tohoto kouzelného města na západoistrijském pobřeží. I sv. Eufemie, místně zvaná sv. Fuma, Fumica či Fumija, si dodnes udržela oblíbenost mezi istrijskými ženami a s jejím jménem se dost často setkáváme. Je však jen málo známo, kdo tato světice byla a kde žila. Pocházela z Kalchidónu v Bythinii, kde byla jako mladá křesťanská dívka při pronásledování křesťanů zatčena. Když se nechtěla zříci své víry, byla vržena do plamenů, ale oheň se jí nedotknul, byla předhozena lvům, ale ti jí neublížili, a tak nakonec byla sťata a pochována v Kalchidónu.

Ale ostatky mučednice nespočívaly klidně v hrobě, kam byla pohřbena. Podle legendy se sarkofág s tělem sv. Eufemije objevil r. 800 v moři u Rovinje, kde jej vylovili rybáři. A tak byla mučednice pohřbena podruhé, s to v kostele sv. Jiří v Rovinji, který stál na místě dnešního chrámu sv. Eufemie. A potřetí byl sarkofág s ostatky světice přenesen do nového chrámu, který byl na místě kostela sv.Jiří, vybudován v 18.stol. a zasvěcen právě sv. Eufemii.

Dlouho se hledělo na objevení těla mučednice v Rovinji jako na báchorku, která byla vymyšlena k větší slávě této mučednice. Ale nová bádání přinesla nový pravděpodobný pohled který je realistickým vysvětlením objevení sarkofágu v Rovinji. V té době, v 8. a 9.století, zuřily v Byzanci ikonoklastické, tedy obrazoborecké boje. Obrazoborci, vedeni samotným císařem, ničili obrazy, sochy, kostely a kláštery, ostatky svatých, jejich hroby, zkrátka všechno, co nějak souviselo se zástupným uctíváním svatých a samotného Krista. Boje byly nelítostné, mrtvých nebo umučených na straně obránců uctívání obrazů bylo nemálo. A v té době byl zřejmě ohrožen i sarkofág s tělem sv. Eufemie - ikonoklasté ničili přece všechno, co souviselo s posmrtným kultem svatých. A tak se zřejmě našli odvážlivci, kteří přes hrozící nebezpečí popravení přestěhovali sarkofág z Byzance do Rovinje, která tehdy byla pod byzantskou svrchovaností, a vytvořili i legendu o zázračném přeplutí sarkofágu, aby v zárodku umlčeli všechna možná podezření a pochybnosti.

Sarkofág je dnes vystaven v kostele sv. Eufemie v Rovinji, její socha na špičce zvonice je současně větrnou korouhvičkou. Světice je v Rovinji stále velmi uctívána. Její svátek dne 16. září se slaví s velkou okázalostí a sjíždějí se na něj obyvatelé i ze vzdálených koutů Istrie.

(ZDROJ:www.chorvatsko.cz)

  • Rovinj, Chorvatsko - Historie a dědictví - Obrázek 1
  • Rovinj, Chorvatsko - Historie a dědictví - Obrázek 2